Stadgar

Stadgar för Föreningen Urfolk

ideell förening

Antagna vid föreningens årsmöte 2011-03-25.

§ 1 FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn är Föreningen Urfolk.

§ 2 ÄNDAMÅL

Föreningens ambition är att sprida information om urfolk från olika delar av världen. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och arbetet sker på ideell basis. Vi riktar oss till en intresserad allmänhet och till de som söker fördjupade kunskaper om urfolkens livssituation och erfarenheter. Vi arbetar genom föreningens hemsida som innehåller en nättidskrift med fördjupade artiklar och fotoreportage som behandlar urfolk ur olika perspektiv. Vi publicerar dels material vi själva framställer, dels insamlat material från urfolk och fältarbetare. Hemsidan innehåller förutom nättidskriften, nyhetsmaterial med aktuella händelser och konferenser som berör urfolk. Målet är även att förmedla ekonomiska bidrag till småskaliga projekt bland urfolk. Syftet med föreningen är att på olika sätt påverka för att förbättra urfolkens levnadsstandard på deras egna villkor.

§ 3 STYRELSENS SÄTE

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 4 MEDLEMSKAP

a) Medlemskap begärs skriftligt och beviljas av styrelsen. Det är därmed ett slutet medlemskap. Medlemskap kan sökas av enskild person och kan erhållas av den som verkar i föreningens intressen och betalar den av årsmötet fastställda medlemsavgiften.

b) Föreningen är öppen för stödmedlemmar. Stödmedlem kan enskild person eller institution/organisation bli genom att betala den av årsmötet fastställda stödmedlemsavgiften. Som stödmedlem äger man yttranderätt, men ej rösträtt på årsmötet. Stödmedlem har möjlighet att delta i det redaktionella arbetet med nättidskriften och annat föreningsarbete.

§ 5 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften betalas årligen via bankkonto eller handkassa och får ej överstiga 1000 kronor. Medlemsavgift betalas per kalenderår. Stödmedlemskap betalas likaledes per kalenderår.

§ 6 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING

Utträde ur föreningen görs skriftligt till styrelsen. Medlem som inte betalt årsavgift innan mars månads utgång anses ha begärt utträde ur föreningen. Uteslutning ur föreningen beslutas av årsmötet med enig föreningsstämma eller med 2/3 majoritet vid två på vardera följande föreningsmöten och kan ej överklagas.

§ 7 BESLUTANDE ORGAN

Högsta beslutande organ är årsmötet. Under året ansvarar styrelsen för beslut angående den löpande verksamheten. Medlem har rösträtt och rätt att delta i beslut som rör föreningens verksamhet. Ansvarig utgivare har enligt lag det yttersta ansvaret och därmed utslagsgivande röst i frågor som rör nättidskriften.

§ 8 ÅRSMÖTE

a) Årsmöte hålls en gång per år före mars månads utgång. Medlem äger rätt att föreslå extra föreningsmöte under året.

b) Följande ärenden skall behandlas av årsmötet:

1. Val av mötesordförande.

2. Val av mötessekreterare.

3. Val av två justerare, tillika rösträknare.

4. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.

5. Fastställande av röstlängd och dagordning.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse.

7. Styrelsens ekonomiska berättelse.

8. Revisorns berättelse.

9. Fastställande av resultat- och balansräkning.

10. Beslut om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt balansräkningen.

11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.

12. Fastställande av medlemsavgift.

13. Fastställande av verksamhetsplan och budget.

14. Val av ordförande, tillika firmatecknare.

15. Val av kassör, tillika firmatecknare.

16. Val av ansvarig utgivare, tillika redaktör.

17. Val av övriga styrelseledamöter.

18. Val av revisor

19. Val av 2 valberedare

20. Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna ärenden

21. Mötet avslutas

 

§ 9 STYRELSE

Årsmötet utser en styrelse bestående av ansvarig utgivare samt firmatecknare som ansvarar för föreningens ekonomi. Styrelsen består av ojämnt antal ledamöter med högst nio ordinarie ledamöter och max 5 suppleanter. Årsstämman kan vid behov utse en ställföreträdande utgivare.

§ 10 REVISION

En revisor väljs av årsmötet.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår gäller från den 1 januari till den 31 december.

§ 12 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas var för sig av den eller de som årsmötet utser, företrädesvis kassör och ordförande.

§ 13 STADGEÄNDRING

För stadgeändringar krävs beslut av ett enigt årsmöte eller extra föreningsmöte eller genom identiska beslut med 3/4 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten. Förslag till stadgeändring skall ha inkommit till styrelsen senast sista december året innan årsmötet, så att styrelse har tid att se över förslaget och komma med sin synpunkt.

§ 14 VINSTFÖRDELNING

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska föras i ny räkning på årsmötet eller på annat sätt användas förenligt med de intressen som anges i föreningens ändamålsbeskrivning.

§ 15 UPPLÖSNING

För upplösning av föreningen krävs beslut av ett enigt årsmöte, eller beslut med minst 3/4 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten. Ärendet måste ha funnits upptaget på den utskickade dagordningen. Vid en upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla en verksamhet vars syfte är förenligt med föreningens intressen.